10 อันดับ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คืออะไร

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือ การรวมหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดทุกใบที่มีอยู่แล้วย้ายไปผ่อนกับธนาคารใหม่เป็นหนี้ก้อนเดียว แบบมีระยะเวลาในการผ่อนชัดเจนตั้งแต่ 12 – 48 เดือน และสำหรับสินเชื่อก้อนใหม่กับธนาคารใหม่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และยอดผ่อนชำระก็เปลี่ยนมาผ่อนรายเดือนแบบเบา ๆ จัดการการจ่ายบัตรเครดิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นมากกว่าเดิม 

ข้อดี ของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต 

 1. เมื่อมีการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเมื่อไหร่จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงทันทีเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นใหม่ ทำให้เป็นช่วยลดภาระของดอกเบี้ยต่อเดือนให้น้อยลง
 2. เป็นการรวมหนี้ให้เหลือที่เดียวรวบรวมวงเงินบัตรเครดิตที่ค้างชำระทั้งหมดให้กับสถาบันการเงินดู แล้วก็จะมีการให้วงเงินตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม ผู้กู้ก็นำเงินไปชำระหนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ หรือสามารถจะแจ้งกับธนาคารให้จ่ายปิดหนี้บัตรเครดิตให้เลยก็ได้
 3. เมื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นหนี้ก้อนเดียวก็ทำให้คำนวณรายรับรายจ่ายได้ง่ายขึ้น เกิดสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ช่วยให้การใช้เงินมีมาตรฐานเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระได้มากขึ้น
 4. การรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วส่งตามระยะเวลาประจำแค่ครั้งเดียวต่อเดือนจะไม่ทำให้ประวัติเครดิตบูโรเสีย กลับช่วยให้ประวัติทางการเงินดีขึ้น เวลาขอสินเชื่ออื่น ๆ ก็ทำได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

10 อันดับ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

1.ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

2.ธนาคารกสิกรไทย (K BANK) สินเชื่อบุคคล Xpress Loan

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบุคคล Your Loan

5.ธนาคารทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

6.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

7.ธนาคารยูโอบี (UOB) สินเชื่อ UOB I-CASH

8.ธนาคารซิตี้แบงก์ (CitiBank) สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advance

9.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

10.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

1.ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์  จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำ ระยะการผ่อนชำระแบบระยะยาวสูงสุดถึง 7 ปี เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ ค่ารักษาพยาบาล เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ วงเงินในการอนุมัติจะอยู่ที่รายละไม่เกิน 300,000 บาท และหากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้วงเงินเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีเป็นข้าราชการต้องมีเงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาท 
 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000,000 บาท  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statementที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

https://www.gsb.or.th

2.ธนาคารกสิกรไทย (K BANK) สินเชื่อบุคคล Xpress Loan

ธนาคารกสิกรไทย (K BANK) สินเชื่อบุคคล Xpress Loan

ธนาคารกสิกรไทย (K BANK) สินเชื่อบุคคล Xpress Loan เป็นสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยที่อนุมัติได้ภายใน 30 นาที อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1,500,000 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตั้งแต่ 15 25% ต่อปี และให้มีการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน และเป็นการสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • ใช้สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) 
 • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส จะต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน

https://www.kasikornbank.com/th/personal

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่จะได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท สมัครง่ายและไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินเข้าบัญชีธนาคารทันทีที่มีการผลการอนุมัติ โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยจะเป็นการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กันด้วย  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติด้วย

อ่านบทความเกี่ยวข้อง  10 รองพื้นคุมมัน หน้าสวยปังตลอดวัน ไอเทมเด็ดที่สาว ๆ ทุกคนควรมี

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดามีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ) 
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

https://www.scb.co.th/th/personal-banking.html

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบุคคล Your Loan

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดไม่เกิน 25% ต่อปี ด้วยวงเงินที่อนุมัติให้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 2,000,000 บาท และสามารถจะเลือกผ่อนชำระได้เป็นรายเดือน ไม่เกิน 60 เดือน หรือเป็นรายสัปดาห์ ไม่เกิน 130 งวด

คุณสมบัติ

 • จะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัครสินเชื่อบุคคล Your Loan 

เอกสารการสมัคร

 1. เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สลิปเงินเดือนน่าสุด หรือ ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง
 • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 • หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 1. เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)กรณีที่จดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษีป้าย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

https://www.scb.co.th/th/personal-banking.html

5.ธนาคารทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

ธนาคารทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

ธนาคารทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก จะให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 14-25% โดยพิเศษสำหรับผู้ที่ผูกบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร จะได้รับดอกเบี้ย 9% ใน 3 เดือนแรก และดอกเบี้ยสูงสุดเพียง 21% เท่านั้น

คุณสมบัติ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-59 ปี (เจ้าของกิจการต้องอายุ 25-59 ปี) 
 • สำหรับพนักงานประจำจะต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป ทำงานประจำ 4 เดือนขึ้นไป (เจ้าของธุรกิจต้องประกอบกิจการในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป)
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำหรับพนักงานประจำ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

https://www.tmbbank.com/home

6.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จะอนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กู้อนุมัติได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีสำหรับบุคคลทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยที่ 22%ต่อปีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป 

คุณสมบัติ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี 
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้สำเนาเดินบัญชี ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้สำเนาเดินบัญชีที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

7.ธนาคารยูโอบี (UOB) สินเชื่อ UOB I-CASH

ธนาคารยูโอบี (UOB) สินเชื่อ UOB I-CASH

ธนาคารยูโอบี (UOB) สินเชื่อ UOB I-CASH จะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน  1,500,000 บาท แบบที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และให้มีการอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 22% – 25% ต่อปี ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน และจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 3 วันทำการ

อ่านบทความเกี่ยวข้อง  เพิ่มความปังให้มงกุฎของหน้า ด้วย 10 อันดับ ดินสอเขียนคิ้วกันเถอะ

คุณสมบัติ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี 
 • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำทำงานมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเปิดทำธุรกิจมานานไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำหรับพนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง
 • สำหรับเจ้าของกิจการ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า คัดสำเนาได้ไม่เกิน 3 เดือน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาได้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

https://www.uob.co.th/default/index.page

8.ธนาคารซิตี้แบงก์ (CitiBank) สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advance

ธนาคารซิตี้แบงก์ (CitiBank) สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advance

ธนาคารซิตี้แบงก์ (CitiBank) สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advance จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ได้สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน แต่โดยรวมวงเงินที่จะอนุมัติให้ได้จะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุดเริ่มต้นที่ 13.99% และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคิดแบบลดต้นลดดอก สามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี 
 • จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อ เดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับหรือบัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบ ธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ จะต้องไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

https://www.citibank.co.th/th/apply/rewards1/index.htm?ecid=PSGOCCATHI1251&gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKL2gp_wQRLiSj-C9U864vI6Lgf58DnZ6mBjpJsl4pGE9e-rz9rYKyRoCjl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

9.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรวมการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น หนี้สินและบัตรเครดิต ให้อยู่ในบัญชีเดียว ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR+7% ต่อปี หรือประมาณ 13.87%ต่อปี ระยะเวลาการผ่อน 5 ปี สำหรับสินเชื่อนี้อาจมีรายได้ขั้นต่ำสูงประมาณ30,000 บาทต่อปีซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานเอกชนที่มีบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

อกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

https://www.ktbnetbank.com/consumer/

10.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรณีที่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ใน 3 เดือนแรก และเป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่คุณสามารถนำมา รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต หรือเพื่อการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาพยาบาล หรือเป็นค่าเล่าเรียน ต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้กู้ รวมไปถึงใช้เป็นวงเงินสำรองฉุกเฉิน หรือเป็นการสร้างอาชีพก็ได้ ด้วยระยะเวลาการผ่อนนาน 5 ปี สมัครได้ง่ายแบบไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมการอนุมัติวงเงินและค่าอากรแสตมป์ 

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้หรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานหรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน )
 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน 
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
อ่านบทความเกี่ยวข้อง  10 อันดับ บัตรเครดิตยอดนิยม คนนิยมใช้

https://www.krungsri.com/th/personal